Η Εταιρία «ALFA CLEANERS» παρέχει υπηρεσίες Καθαρισμού, σίδερου, επιδιόρθωσης ρούχων, κλινοσκεπασμάτων, δερμάτινων ειδών, λευκών ειδών, χαλιών και συναφών ειδών και μεταφορά τους από και προς τον πελάτη.

Στόχοι της εταιρίας αποτελούν η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ωφελιμότητας στους πελάτες, η μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους και συνεργάτες της. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης είναι η ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Πολιτική της Εταιρίας έχει ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της Εταιρίας, με τρόπο αποτελεσματικό και συνεχή, στη προσπάθεια που καταβάλλει για την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.

Παράλληλα, καθιερώνεται ως βασική αρχή η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρία:

 • εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας
 • έχει ενσωματώσει στις αρχές λειτουργίας της, την τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη
 • χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της
 • παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας
 • έχει προτεραιότητα της την πρόληψη περιβαλλοντικού ατυχήματος, εργατικού ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών
 • έχει δημιουργήσει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Παράλληλα, η Εταιρεία καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους. Οι στόχοι αυτοί αφορούν σε:

 • συνεχή βελτίωση υποδομών εφαρμόζοντας τεχνολογία αντιρρύπανσης με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών
 • συνεχή αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της με προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικού
 • αποφυγή της παραγωγής αποβλήτων, ή όπου είναι αδύνατο, την αξιοποίησή τους, ή όπου δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, τη διάθεσή τους με τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή άλλων τρίτων κατά την εργασία
 • καταγραφή και αξιολόγηση οποιουδήποτε παραπόνου ή παρατηρήσεως που μπορεί να εκφραστεί από πελάτη ή άλλον τρίτο, με σκοπό την τάχιστη επέμβαση για βελτίωση
 • καταγραφή και αξιολόγηση οποιασδήποτε μη συμμορφώσεως που μπορεί να ανακαλυφθεί από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, με σκοπό την τάχιστη επέμβαση για βελτίωση

Η απόφαση της εγκατάστασης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η Εταιρία στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό και εργασιακά ασφαλή, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το συνολικό σύστημα διαχείρισης που έχει αναπτυχθεί, αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της Εταιρίας και του προσωπικού της.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται η Ανώτατη Διοίκηση και ο Υπ. Διαχείρισης του Συστήματος. της Εταιρείας, δεσμευόμενοι για τα ανωτέρω προδιαγραφόμενα.

Για την ALFA CLEANERS

Ημερομηνία: 16 Ιανουαρίου 2024