Η Alfa Cleaners, αναγνωρίζοντας ότι η δέσμευσή της στην ποιότητα αποτελεί σημείο κλειδί για την επιτυχία της, έχει καθορίσει μία Πολιτική Ποιότητας συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς.

Αυτή η Πολιτική υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και των σχέσεών της με τους πελάτες της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Alfa Cleaners κατευθύνει όλους τους απαραίτητους πόρους στην εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει και στη νομότυπη, άρτια και διαφανή λειτουργία της επιχείρησης.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρεία διαθέτει:

  • άρτια οργάνωση σε σύγχρονες οργανωτικές δομές
  • μέσα προηγμένης τεχνολογίας
  • ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας και μηχανισμούς εντοπισμού προβλημάτων
  • ανοικτή και διαφανή επικοινωνία

Και δεσμεύεται για:

  • αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας,
  • αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής,
  • χρήση απορρυπαντικών – σαπουνιών – μαλακτικών – χημικών τελευταίας τεχνολογίας
  • φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση εργασιών
  • άριστη σχέση ποιότητας – τιμής

Αναγνωρίζοντας ότι η φύση των υπηρεσιών που παρέχουμε εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, φροντίζουμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες διαθέτοντας έμπειρο στελεχικό δυναμικό, του οποίου η συνεχής ενημέρωση αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Μέσω της εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης ικανοποιούμε τόσο τις προσωπικές φιλοδοξίες των εργαζομένων μας όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της Εταιρείας, ενώ παρέχουμε σε αυτούς ένα σταθερό και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον, όπου τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά και η εργασία τους παρέχεται σε άριστες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής.

Στην Alfa Cleaners η ποιότητα είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου. Βασική μας αρχή είναι ότι κάθε πελάτης προς τον οποίο παρέχουμε υπηρεσίες αξίζει πάντοτε την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Οι συνεχείς βελτιώσεις του συστήματος προς επιδίωξη της ποιότητας είναι θεμελιώδης και ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας μας και για αυτό το σκοπό ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας συνεργάζεται με όλους τους εργαζόμενους.

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2023 (4η Έκδοση)